Regulamin sklepu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „https://www.houseoftudor.eu/”

Sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową pod adresem www.houseoftudor.eu jest własnością firmy:

MONIKA & SUNEEL FASHIONS S.C. MONIKA AHUDŻA, SUNEEL AHUJA
Aleje Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
NIP: 7431357472
REGON: 510459749

Adres korespondencyjny sklepu:

House Of Tudor
Warsaw Marriott Hotel
Aleje Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
Godziny otwarcia Pn-Pt: 10-17.
office@houseoftudor.eu
(+48) 602 292 780

Artykuł 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług krawieckich za pośrednictwem sieci Internet na rzecz korzystających z serwisu internetowego zlokalizowanego w domenie https://www.houseoftudor.eu/.
 2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogę elektroniczną,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczonych drogą elektroniczną,
 • wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu https://www.houseoftudor.eu/,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Definicje:

 • Usługodawca House of Tudor z siedzibą w Warszawa, ul. al. Jerozolimskie 65/78, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
 • Klient lub Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu w celu zawarcia Umowy,
 • Konsument – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu 211 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. j. z dnia 17 grudnia 2013 r.),
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę zlokalizowany w domenie /www.houseoftudor.eu  za pomocą którego zwierane są Umowy ,
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „https://www.houseoftudor.eu/”,
 • Usługi – wykonanie na zlecenie i na rzecz Klienta dzieła w postaci uszycia garnituru lub innej części odzieży, według wzoru udostępnionego przez Usługodawcę, za wynagrodzeniem i według zasad określonych w Regulaminie oraz dostarczenie Towaru będącego efektem świadczenia Usługi do Klienta,
 • Towary – garnitury i inne części odzieży wskazane przez Usługodawcę w Serwisie wykonywane przez Usługodawcę w ramach wykonania Usługi , na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie,
 • Umowa– umowa o wykonanie Towaru wskazanego w Zamówieniu zawarta między Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Dzień zawarcia Umowy – dzień wskazany w § 2 ust. 5 poniżej,
 • Informacja handlowa – przesyłane przez Usługodawcę Klientowi, który wyraził na to zgodę, informacje o produktach, usługach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, a także stosowanych przez Usługodawcę akcjach promocyjnych,
 • Ustawa – ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (t.j. z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
 • Zamówienie – wypełniony przez Klienta formularz zamówienia udostępniony w Serwisie przez Usługodawcę,
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Klient akceptuje niniejszy Regulamin w procesie składania zamówienia na wykonanie przez Usługodawcę Usługi.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługę o właściwościach indywidualnie ustalonych przez Klienta, która jest zamawiana i świadczona na odległość za pośrednictwem Serwisu, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi są świadczone za wynagrodzeniem wskazanym w Serwisie.
 4. Informacje o Towarach m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia przez Klienta Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługi będą świadczone wyłącznie w Polsce.
 6. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.

Artykuł 2.
Zawarcie i rozwiązanie Umowy.

 1. Przed przystąpieniem do zamawiania Usługi Klient zatwierdza niniejszy Regulamin w sposób wskazany przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Klient zamawia Usługę wypełniając i zatwierdzając udostępniony przez Usługodawcę formularz Zamówienia. Klient zobowiązany jest wypełnić cały formularz zamówienia i podać wszystkie wymagane przez Usługodawcę informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi, w szczególności dotyczące obmiarów krawieckich i innych parametrów Towarów wymaganych przez Usługodawcę.
 3. Wysłane przez Klienta zamówienia stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Klienta wykonania przez Usługodawcę Usługi o parametrach określonych w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 4. Jeżeli przekazane przez Klienta informacje dotyczące wykonania Usługi, w szczególności w zakresie parametrów Towaru, będą kompletne i wystarczające do należytego wykonania Usługi, Usługodawca potwierdza otrzymanie zamówienia Klienta i przyjmuje ofertę Klienta poprzez przesłanie na udostępniony przez Klienta adres e-mail wiadomości mailowej zawierającej następujące informacje:
 5. Wskazanie wariantu wybranej przez Klienta Usługi, w tym opis parametrów Towaru, dostarczony zgodnie ze wskazówkami Usługodawcy,
 6. Wynagrodzenie należne Usługodawcy za wykonanie Usługi,
 7. Termin wykonania Usługi przez Usługodawcę,
 8. Informacje o braku uprawnienia Klienta do odstąpienia przez konsumenta od Umowy o świadczenie Usług, stosownie do art. 10 ust. 3 pkt 4) Ustawy.
 9. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez Klienta maila z informacjami wskazanymi w ust. 4 powyżej.
 10. Klient otrzymuje informację, o której mowa w ust. 4 powyżej lub informację o braku możliwości wykonania Usługi ze wskazaniem przyczyn, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę oferty Klienta.
 11. Usługodawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i świadczenia Usług, w razie gdy dane podane przez Klienta w Zamówieniu są niekompletne, w szczególności gdy Klient nie wypełnił danych wskazanych jako obowiązkowe. W takim wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu w celu uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do skutecznego złożenia Zamówienia. Zamówienie uznaje się za złożone w dniu, w którym Klient uzupełni brakujące dane.
 12. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienie w zawarciu Umowy spowodowane podaniem błędnego adresu e-mail pod który, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać informacji o potwierdzeniu otrzymania przez Usługodawcę Zamówienia na daną Usługę.
 13. Klient może anulować przesłane Usługodawcy Zamówienie wyłącznie przed Dniem zawarcia Umowy poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail Usługodawcy.

Artykuł 3.
Zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Warunkiem rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia Usługi jest akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz złożenie Zamówienia, zgodnie z Artykułem 2 powyżej.
 2. Usługodawca będzie wykonywał Usługę zgodnie z zasadami sztuki krawieckiej, ze starannością określoną zawodowym charakterem prowadzonej przez Usługodawcę działalności oraz według obmiarów krawieckich oraz innych informacji dotyczących parametrów Towaru przekazanych Usługodawcy przez Klienta w Zamówieniu.
 3. Usługa zostanie wykonana w terminie do 3 dni od Dnia zawarcia Umowy. Termin wykonania Usługi może ulec przedłużeniu wskutek wystąpienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Usługodawca dołoży starań, aby całkowity termin wykonania Usługi nie przekroczył 30 dni od Dnia zawarcia Umowy.
 4. Jeżeli Usługodawca nie może wykonać Usługi z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Usługodawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za to samo wynagrodzenie informując Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy za zwrotem rzeczy na koszt Usługodawcy.
 5. W celu dostarczenia Usługodawcy wymaganych przez niego informacji dotyczących parametrów Towarów, Klient zobowiązany jest postępować w toku składania Zamówienia według instrukcji Usługodawcy zamieszczonej w Serwisie. W szczególności Klient zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji Usługodawcy dotyczącej zebrania i przekazania Usługodawcy obmiarów krawieckich niezbędnych do uszycia Towaru zamawianego przez Klienta.
 6. Wykonanie Usługi następuje wyłącznie na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji w formularzu zamówienia. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za poprawność i rzetelność dostarczonych przez Klienta informacji. W razie wątpliwości co do rzetelności i prawidłowości przekazanych przez Klienta informacji, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji otrzymanych informacji.
 7. Towary uszyte przez Usługodawcę w ramach wykonania Usługi dostarczane są do Klienta za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej. Jeżeli przy odbiorze towarów Klient dostrzeże uszkodzenie przesyłki, może żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, przekazania Klientowi kopii takiego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Usługodawcę.

Artykuł 4.
Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu

1. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu, w tym do składania Zamówień na Usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

 • dostęp Klienta do sieci Internet,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies (ciasteczka).
 • korzystanie z systemu operacyjnego Windows lub podobnego, umożliwiającego stosowanie przeglądarek internetowych wskazanych powyżej.

Artykuł 5.
Odstąpienie od Umowy

 1. Wykonując obowiązek wynikający z art. 9 ust. 1 pkt 6) Ustawy Usługodawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
 2. Świadczenia usług rozpoczętego za zgoda konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,
 3. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 4. Umów dotyczących świadczeń, za które wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 5. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 6. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 7. Dostarczaniu prasy,
 8. Usług w zakresie gier hazardowych.
 9. Ze względu na okoliczność, że Klient będący Konsumentem otrzymuje świadczenie o właściwościach przez niego określonych, Klient będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy.
 10. Klient nie jest uprawniony do anulowania Zamówienia po jego przyjęciu przez Usługodawcę. Na wniosek Klienta i w wyjątkowych wypadkach Usługodawca może jednak wyrazić zgodę na rozwiązanie zawartej Umowy przed przystąpieniem przez Usługodawcę do wykonania Usługi.

Artykuł 6.
Informacje handlowe 

 1. Usługodawca może przesyłać Usługobiorcy, który wyraził na to zgodę, Informacje Handlowe.
 2. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Usługodawca uprawniony będzie także do przesyłania Klientowi Informacji Handlowej dotyczącej aktualnych promocji i ofert produktów oraz usług, zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych.
 3. Zgoda Usługobiorcy otrzymywaniem Informacji Handlowej może zostać udzielona przez niego w szczególności poprzez udostępnienie do tego celu jego adresu e-mail lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do cofnięcia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych w każdym czasie, poprzez przesłanie informacji o cofnięciu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na następujący adres e-mail: office@houseoftudor.eu.

Artykuł 7.
Formy płatności i koszty świadczenia Usług

 1. Wskazane w Serwisie wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług zawiera wszelkie wymagane podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny świadczenia Usług nie zawierają kosztów dostawy Towarów do Klientów. Koszty dostawy Towarów wskazane są w procesie składania przez Klienta, przed podjęciem przez Klienta ostatecznej decyzji o złożeniu Zamówienia na Usługę.
 3. Usługodawca może wprowadzić promocje polegające na zwolnieniu wszystkich lub części Klientów w całości lub w części z ponoszenia kosztów dostawy Towarów, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronach Serwisu.
 4. Płatności za Usługi mogą być dokonywane wedle wyboru Klienta:
 • za pośrednictwem wskazanego przez Usługodawcę serwisu płatniczego – Dotpay.pl
 • przelewem internetowym,
 • lub przy odbiorze „za pobraniem”.
 1. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z Umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego.
 2. Usługodawca dokumentuje zawarcie Umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Artykuł 8.
Dostawa i płatności

FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Istnieją dwie opcje zakupu towaru – po wpłacie na konto oraz za pobraniem.

KOSZTY WYSYŁKI:

Po wpłacie:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost  – 18zł (dotyczy wszystkich produktów);
– za pośrednictwem firmy Inpost odbiór w paczkomatach – 15zł (dotyczy wszystkich produktów);

Za pobraniem:
– za pośrednictwem firm kurierskich InPost – 20zł (dotyczy wszystkich produktów);
– za pośrednictwem firmy Inpost odbiór w paczkomatach – 20zł (dotyczy wszystkich produktów);

W przypadku wyboru opcji ‚po wpłacie’ termin uregulowania należności wynosi dwa tygodnie, po tym czasie w przypadku braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

Sklep houseoftudor.eu zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów przesyłki w sytuacjach wyjątkowych oraz w przypadku produktów specjalnych, a także do odmowy realizacji wysyłki zamówienia za pobraniem (np. w przypadku wcześniejszych problemów z realizacją zamówień, nieprawidłowych danych lub wysokiej wartości zamówienia).

Artykuł 9.
Reklamacje

 1. Klienci będący Konsumentami uprawnieni są do składania reklamacji co do Towarów otrzymanych w ramach świadczenia Usług w przypadku niezgodności towarów z Umową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku indywidualnego uzgodnienia towaru konsumpcyjnego jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Usługodawcę opisowi a także jeżeli nadaje się do celu określonego przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy.
 2. Klienci nie będący Konsumentami uprawnieni są do składania reklamacji co do świadczonych Usług na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Klienci zamierzający złożyć reklamację przesyłają zgłoszenie reklamacyjne wraz z reklamowanym Towarem na adres HOUSE OF TUDOR., HOTEL MARRIOTT WARSAW, AL. JEROZOLIMSKIE 65/79, 00-697 Warszawa. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać datę zawarcia Umowy, opis Towaru oraz krótką charakterystykę wady Towaru lub wykonanej Usługi.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę formularza reklamacyjnego oraz reklamowanego towaru.
 5. W razie uznania reklamacji, Usługodawca przywróci Towar do stanu zgodnego z Umową w terminie odpowiednim, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przesłania Klientowi informacji o uznaniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 6. Jeżeli wady Towaru będą tego rodzaju, że ich usunięcie będzie pociągało za sobą nadmierne koszty lub Usługodawca nie zdoła usunąć wad w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Klient może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, a jeżeli wady są nieistotne, Klient uprawniony jest do żądania obniżenia wynagrodzenia za wykonanie Usługi w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Usługodawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Klienta.

Artykuł 10.
Dane osobowe Klientów

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celu statystycznym (badania jakości obsługi i satysfakcji Klienta). Jeżeli Klient wyraził na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę także w celach marketingu Usług Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są z zachowaniem wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 4. Usługodawca podejmuje niezbędne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich, a także przed ich zniszczeniem lub dezintegracją. Stosowane w tym zakresie przez Usługodawcę zabezpieczenia odpowiadają wymogom stawianym przez odpowiednie przepisy prawa.
 5. W celu prawidłowego świadczenia Usług dane osobowe Klientów mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich aktualizacji bądź zmiany.

Artykuł 11.
Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet. Zobowiązania Klientów.

 1. Usługodawca informuje, że świadczenie usług za pośrednictwem sieci Internet wiąże się dla Klienta z określonym ryzykiem, w szczególności: (i) możliwością bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne; (ii) możliwością bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzącego w granice definicji wymienionych powyżej, a występującego pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax; (iii) możliwością zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 2. Usługodawca podejmuje niezbędne działania w celu minimalizacji zagrożeń i ryzyk wskazanych w ust. 1 powyżej w związku z korzystaniem z Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za sprzeczne z prawem działania Klientów lub osób trzecich, a także za szkody wyrządzone Klientowi z tytułu niezachowania przez Klienta w poufności haseł niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie naruszenia przez Klienta zakazu wskazanego w niniejszym ust. 3, Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia profilu Klienta z Serwisu.

Artykuł 12.
Prawa własności intelektualnej 

 1. Wszelkie treści Serwisu objęte są ochroną prawnoautorską oraz ochroną wynikającą z odpowiednich przepisów prawa własności przemysłowej. Klienci nie są uprawnieni do korzystania z Serwisu w innym sposób i w innym celu niż określono w Regulaminie, w szczególności nie są uprawnieni do kopiowania i wykorzystanie do celów prywatnych lub zarobkowym opublikowanych w Serwisie zdjęć, projektów, tekstów lub innych utworów.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu i zamieszczonych w nim treści wyłącznie w sposób określony niniejszym Regulaminem, w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 3. W razie naruszenia przez Klienta zakazów z ust. 1 i 3 powyżej, Usługodawca uprawniony będzie do natychmiastowego usunięcia profilu Klienta z Serwisu, jeżeli Usługodawca umożliwia rejestrację Klienta w Serwisie, zaprzestania świadczenia Usług oraz dochodzenia wobec Klienta roszczeń określonych odpowiednimi przepisami prawa.

Artykuł 13.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, wraz ze złożonym przez Klienta Zamówieniem na świadczenie Usług oraz potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia wysłanym przez Usługodawcę zgodnie z art. 2 ust. 4, stanowi o prawach i obowiązkach Stron Umowy.
 2. Usługodawca udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy, także w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i odtwarzanie jego treści.
 3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie między stronami i potwierdzonymi w przyjęciu Zamówienia wysłanym przez Usługodawcę zgodnie z art. 2 ust. 4 (postanowienia umowne), moc wiążącą mają postanowienia umowne.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiany Regulaminu będą ogłoszone na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres praw i obowiązków Stron Umów zawartych przed zmianą Regulaminu (stosuje się do nich dotychczasowe postanowienia Regulaminu).
 6. W stosunku do Klientów, nie będących Konsumentami, w razie sporów związanych z wykonywanie Umowy sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin w brzmieniu powyższym obowiązuje od dnia 01.10.2014 r.